NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Harpalus signaticornis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er observert kun en gang i Norge, men ikke i etablert bestand. Denvurderes imidlertid som sannsynlig at den vil kunne etablere seg i Norge, men dette er trolig ikke forbundet med økologisk risiko.

Først observert i Norge
Oslo - 26.04.2006
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ble funnet på importplanter, Thuja occidentalis, fra Nederland ved importsted i Oslo (Sæthre et al. 2010). Arten er foreløpig ikke registrert naturlig i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten finnes i store deler av Europa og har etablerte populasjoner i Sør-Sverige, Danmark, Estland og Litauen.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Harde, K.W. 1984. A field-guide in colour to beetles. Octopus Books, London. 116 pp.
  • Lindroth, C. H. 1986. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomo-logica Scandinavica, Vol. 15, Part 2. E.J. Brill/Scandinavian. Science Press Ltd., Copenha-gen.
  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Driftvoll

 • Strandeng og strandsump

 • normalt kalkberg-substrat med høy innstråling

 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Land tørrlagt ved regulering av vassdrag

Arten er nattaktiv og lever av å jakte på andre invertebrater i tillegg til at denne slekten kan spise frø, pollen, frukt etc. Den foretrekker åpne områder med sandholdiig eller kalkrik jord. Arten er etablert i store deler Europa hvor den kan finnes både ved kysten og oppe i fjellene (Harde 1984, Lindroth 1986).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)