NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pisolithus arhizustrollrøyksopp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 4
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

2 individer x mørketall 2

Forventet levetid konklusjon ukjent år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Tørr skog?

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Har ikke data

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Elveløp

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Trollrøyksopp (Pisolithus arhizus) danner mykorrhiza med f.eks. furu. Den er ofte kjent fra tørre og metallforurensete steder. De to forekomstene på slagghauger ved ved gruver i Kongsberg er ikke noe unntak. På grunn av sin opptreden nær bebyggelse og konstruksjoner anses soppen som innført.

Invasjonspotensial:

Bare to forekomster i nærheten av Kongsberg gruver og myntverk. Invasjonspotensialet må sees på som begrenset.

Økologisk effekt:

Ingen tegn på videre etablering i Norge, effekten liten. Imidlertid er dette en varmekjær art, som er ganske vanlig lengre sørover. En eventuell klimaforbedring kan øke artens sjanse til å spre seg.

Først observert i Norge
Buskerud: Kongsberg: Handbroen - 1960-1969
Første observerte etablering i Norge
Buskerud: Kongsberg: Handbroen - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1961 - 1984
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Meget lav spredningsprognose.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • slagghaug

 • tørre grussubstrater

Funnet på slagghauger ved Kongsberg gruve og Myntverket.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1