NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anser canagicuskeisergås

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 4   Kan overføre genetisk materiale til stedegne truede eller nøkkelarter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Slik situasjonen er nå anses det som lite trolig at arten kan etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Arten er hjemmehørende på vestkysten av Alaska og i NØ-Sibir. Arten forekommer som parkfugl i Europa. Den påtruffes skjelden som forvillet i noen europeiske land, men tilfeldige hekkinger er rapportert (Kampe-Persson 2010). Det er sannsynlig at alle funn dreier seg om rømte parkfugler. Et individ sett på Reime, Hå i Rogaland 14. september 1996 (Høyland et al. 2000). Slik situasjonen er nå anses det som lite trolig at arten vil etablere viltlevende hekkebestand i Norge. Det er rapportert om 15 tilfeller av hybrider mellom keisergås og hvitkinngås, men få av dem er identifisert med sikkerhet (Kampe-Persson & Lerner 2007). Hybridisering er også dokumnetert med flere andre gjessarte (McCarthy 2006), og vi kan ikke utelukke at hybridisering med truede arter (sædgås og dverggås) vil kunne skje.

Først observert i Norge
Hå i Rogaland - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
7 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2012 - 2012
  Fylkesforekomst

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Trolig liten sannsynlighet for etablering av reproduserende bestand i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kampe-Persson H 2010. Naturalised geese in Europe Ornis Svecica 20: 155–173
  • Høyland, B.O., Heggland, H. & Mjøs, A.T. 2000. Sjeldne fugler i Norge i 1996. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 1996 Vår Fuglefauna suppl. nr. 3: 4-24
  • McCarthy, E. M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press.
  • Kampe-Persson, H. & Lerner, H. 2007. Occurence of hybrid gees in Sweeden - a conservation problem? Ornis Svecica 17: 154-186
Naturtyper
 • Arktisk-alpin fastmark

 • Ferskvannssystemer

 • Våtmarkssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1