NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anas sibilatrixsørblesand

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Slik situasjonen er nå anses det som lite trolig at arten kan etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Hjemmehørende i sørlige Sør-Amerika. Vanlig som parkfugl i Europa. Sett blant annet i Farsund, Vest-Agder 20. juli 1989 (Bosy & Clarke 1993). Dette antas å ha vært en rømt parkfugl. Slik situasjonen er nå anses det som lite trolig at arten kan etablere viltlevende hekkebestand i Norge. Hybridisering er kjent med stjertand, brunnakke, stokkand, snadderand og toppand (McCarthy 2006).

Først observert i Norge
Farsund, Vest-Agder - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  6
  Antall forekomster
  6
  Forekomstareal
  372
  Utbredelsesområde
  12

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Slik situasjonen er nå anses det som lite sannsynlig at arten vil etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • McCarthy, E. M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press.
  • Bosy, R.G. & Clarke, A.W. 1993. Sjeldne fugler i Norge i 1991. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) Vår Fuglefauna 16: 205-225
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1