NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alitta succinea

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Alitta succinea er en forholdsvis stor flerbørstemark som som forekommer i vest-Europa, Middelhavet, Nord-Amerika, Sør-Amerika og vest-Afrika. Den ble beskrevet fra Helgoland (Tyskland) i 1847. Arten finnes i fjæresonen og på grunt vann i sand- og bløtbunn. Den er vanlig langs den svenske vestkysten og i Danmark. I Norge er det bare gjort ett dokumentert funn i indre Oslofjord (Abbiati 1990). Arten er regnet som fremmed i Danmark, med status som kryptogen (Jensen & Knudsen 2005). I øvrige land i Europa hvor den forekommer, er den ikke betraktet som fremmed. Den kan regnes med i en gruppe godt etablerte arter fra grunt vann som kan ha blitt transportert omkring i verden med tidlig skipsfart og handel (andre aktuelle arter er sandskjell Mya arenaria og grønn nereis Nereis virens). Forhistorien til disse er uklar. I Norge betraktes ikke Allita succinea som fremmed. Arten er ført opp i Rødlista 2010 i gruppen DD (datamangel) på grunn av usikker status i Norge (Kålås m.fl. 2010).

Reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Naturtyper
  • eufotisk bløt mellomfast bunn i salt vann

  • naken løs eufotisk saltvannsbunn