NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cylindroiulus truncorumbrunkeisertusenbein

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Kun påtruffet én gang, på en sterkt menneskepåvirket lokalitet. Det er liten grunn til å tro at arten har eller vil få noen innvirkning på norsk natur. Østnestangen naturreservat ligger like ved lokaliteten, og man bør være oppmerksom på en eventuell spredning dit.

Først observert i Norge
Sagene, Hurum - 13.09.1998
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Europa Sør

Sannsynligvis opprinnelig i Middelhavsområdet, inkl. nordlige Afrika (Blower 1985). Stoev mfl. (2010) angir bare Nord-Afrika (Algerie og Tunisia).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Lokaliteten de norske dyrene er funnet på er sterkt influert av importert tømmer.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 13.09.1998
  Sted
  Sagene, Tofte, Hurum
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall individer
  10
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Sannsynligvis både hanner og hunner, men hunnene er noe usikkert bestemt.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kun påtruffet ved én anledning i Norge, da ti dyr ble tatt på en flisfylling ved Sagene, Tofte i Hurum 13.09.1998. Ikke gjenfunnet på samme lokalitet 04.07.1999, og såvidt vites ikke ettersøkt på denne lokaliteten siden. Lokaliteten er sterkt preget av fremmede arter. Opplysningen hos Andersson (2005) om at arten er kjent fra veksthus i Norge medfører ikke riktighet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Én hann tatt innendørs i Fjärilshuset ved Haga, Stockholm 31.05.1997, leg. K.M. Olsen, sammen med flere fremmedarter.

Første funn i Europa i Tyskland i 1925 (Stoev mfl. 2010). I Tyskland har arten spredt seg fra vekthus og ut i omkringliggende skoger (Andersson mfl. 2005).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Stoev P., Zapparoli M., Golovatch S., Enghoff H., Akkari N. og Barber A. 2010. Myriapods (Myriapoda). Chapter 7.2. I: Roques A. mfl. (red.) Alien terrestrial arthropods of Europe BioRisk 4 (1): 97–130
  • Blower J.G. 1985. Millipedes. Keys and notes for the identification of the species E.J. Brill/Dr. W. Backhuys. London 242 s.
  • Andersson G., Meidell B.A., Scheller U., Djursvoll P., Budd G. og Gärdenfors U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda Artdatabanken. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. 351 s.
Naturtyper
 • tømmerdeponi

Egentlig ikke tømmerdeponi, men en flisfylling basert på flis fra utenlandsk tømmer.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)