NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ovis aries musimonmuflon

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

R script. Vi har basert kjøringen på at 30 individer fra den største forekomsten er grunnlaget for ev. norsk bestand. Lambda er satt til 1,01, demografisk varians 0,05 og miljøvarians 0,2. Sistnevnte er basert på studier av soay sau på St.Kilda, UK, som viser stor variasjon i bestandsstørrlese (Clutton-Broch and Pemberton 2004).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Vi antar at potensiell spredningshastighet er lav basert på undersøkelser av Martins et al. (2002). Søyer har stor grad av filopatri og sprer seg lite. Mange hanner kommer tilbake til sitt fødeområde i parringssesongen mens andre kan spre seg til andre områder. Vi har ikke noen god bakgrunn for å anngi spredningshastighet men antyder < 10 km/år.

c Naturtypekolonisering

 • Finnes i barskog, lauvskog, åpne berg og blokker/ur, kulturlandskap med trær (Bevanger 2005). Forventes å kunne kolonisere naturtypene småkupert og kupert åslandskap, skog- og forfjellsvidde.

Kriteriedokumentasjon

Muflon er en dørstokkart med lav sannsynlighet for etablering i Norge. Opprinnelig hjemmehørende på Corsica og Sardinia. I 1963 ble to søyer og en vær introdusert til Fritzøhus-parken i Larvik. Stammen holdes nå på 25-30 individer. Forekomsten i dag er knyttet til inngjerde parker. Det er lite trolig at rømte individer vil kunne etablere store nye bestander i Norge. Vi må anta at de vil bli skutt ganske omgående.

Først observert i Norge
Fritzøehus-parken, Larvik - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Opprinnelig hjemmehørende på Corsica og Sardinia. Er introdusert til en rekke land i Mellom-Europa. I 1963 ble to søyer og en vær introdusert til Fritzøhus-parken i Larvik (Bevanger 2005). Stammen holdes nå på 25-30 individer. Også Amadeusparken ved Mjøsa har noen individer. To dyr ble observert ved Vinterbro, Ås, på slutten av 1970-tallet (Bevanger 2005).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
4 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Sted
  Fritzøhus-parken, Larvik Amadeusparken, Stange
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Vestfold
  Antall individer
  50
  Antall forekomster
  2
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  2000
  Kommentar
  Finnes så langt kjent kun i innhengninger. To individerer ble observert i Ås på slutten av 1970-tallet (Bevanger 2005).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Muflon hører til arten Ovis ammon som regnes som stamformen til tamsau. Arten finnes i dag over store områder i Eurasia i høyder mellom 300 og 6000 m med åser, busklandskap, skog, halv-ørken, og høye fjell med ørken. Den har således et stort potensielt leveområde i Norge. Forekomsten i dag er knyttet til inngjerde parker. Det er lite trolig at rømte individer vil kunne etablere store nye bestander i Norge. Vi må anta at de eventuelt vil bli skutt ganske omgående.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Muflon fantes i steinalderen i Mellom-Europa fra Frankrike og Spania i vest til Ungarn i øst. Den ble etter hvert utryddet på fastlandet gjennom jakt og naturendringer, og bare mindre bestander ble igjen på de to middelhavsøyene Corsica og Sardinia. På 1700-tallet ble muflon innført til mange europeiske land, særlig Tyskland, først og fremst som jaktobjekt og parkvilt (Bevanger 2005). Finnes i dag over store deler av Europa inkludert Danmark og Sverige.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Clutton-Broch, T.H. and Pemberton, J.M. 2004. Soay sheep. Dynamics and selection in an island population. Cambridge University Press, Cambridge
  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur. Landbruksforlaget.
  • Martins, A.G., Netto, N.T., Aulagnier, S., Borges, A., Dubois, M., Vicente, L., Gerard, J.-F., and Maublanc, M.-L. 2002. Population subdivision among mouflon sheep (Ovis gmelini) ewes and ranging behaviour of rams during rut. Journal of Zoology, London 258: 27-37
Naturtyper
 • Småkupert åslandskap

 • Kupert åslandskap

 • Skog- og forfjellsvidde

Finnes i barskog, lauvskog; åpne berg og blokker/ur, kulturlandskap med trær (Bevanger 2005).

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Til å øke jakt- og fangstmuligheter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  11 - 100