NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ovibos moschatusmoskusfe

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2ei

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

Se Asbjørnsen m.fl. (2005), som ligger til grunn for verdiene for vekstrate og miljøvarians i analysen.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 200
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det foretas årlige strukturtellinger i mars-april (før kalving). I 2010 ble det registrert minimum 226 individer. Telleresultatet fra 2011 ser ikke ut til å være publisert på Internett.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

R-script med parametrene NO=200, lamdba=1,055, demografisk varians=0,5, miljøvarians=0,0159 (jf. Asbjørnsen m.fl. 2005)

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag

c Naturtypekolonisering

 • Fjellplatåer og høyereliggende skog- og dalfører

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Dersom moskusfeet fikk anledning til å spre seg fritt, ville det potensielt kunne finne mange egnede leveområder i den norske fjellheimen. Arten ville imidlertid sannsynligvis bli begrenset av snømengden om vinteren (vinterbeiter på vindeksponerte fjellrabber). Selv om dette er en fremmed, innført art som ikke har vært naturlig utbredt i landet på flere tusen år, er det uttalt politikk at den etablerte bestanden på Dovrefjell (etablert 1947-1953) skal forvaltes innen et definert kjerneområde hvor bestanden skal få utvikle seg mest mulig naturlig. Forvaltningspraksisen innebærer lav terskel for å felle dyr som beveger seg ut av kjerneområdet. På bakgrunn av dette, og fordi det er enkelt å gjennomføre slike bestandsregulerende tiltak, vurderes spredningspotensialet som tilnærmet null. Arten blir som en følge av dette klassifisert som Lav risiko.

Først observert i Norge
Dovrefjell - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Dovrefjell - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Moskusfeets naturlige utbredelse i historisk tid er Øst- og Nordøst-Grønland og arktisk Canada. I Eurasia døde den ut mot slutten av siste istid. Etablerte bestander som følge av bevisste utsettinger finnes i dag i Norge, Sverige (etterkommere av dyr som i 1971 utvandret fra Dovrefjell), Vest-Grønland, Canada (Labrador), Alaska og Russland (Wrangeløya og Kotuy-området).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Arten ble satt ut i Norge inklusive Svalbard ved flere anledninger i perioden 1925-1953. I 1932 ble 10 dyr fra Grønland sluppet ved Hjerkinn på Dovrefjell, og i 1938 ble ytterligere to individer satt ut. Dagens bestand i dette området er imidlertid basert på den siste utsettingshendelsen 1947-1953, idet de andre hendelsene enten ikke førte til etablering eller bestandene forsvant av andre årsaker (som på Dovrefjell under Den andre verdenskrig; arten reproduserte her etter utsettingene i 1932 og 1938).

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering

Selv om moskusfe er en innført art til Norge er det et uttalt nasjonalt mål å beholde den etablerte bestanden på Dovrefjell, og det er laget en forvaltningsplan for denne (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2006). Hovedelementene i planen innebærer blant annet definisjon av et kjerneeområde på 340 km2 i Oppdal, Dovre og Lesja kommuner. Utenfor kjerneområdet skal arten ikke få etablere seg på helårsbasis. Noe øvre bestandsmål er ikke satt, men forvaltningen skal tilstrebe at moskusfebestanden ikke truer den naturlige variasjonen i økosystemet og at konfliktnivået mellom moskusfe og mennesker holdes på et lavt nivå. En strukturtelling av bestanden skal gjøres en gang hvert år i mars-april. Forvaltningsplanen diskuterer potensialet for utvandring fra Dovrefjell og spredning til andre områder, men gjør ikke økologiske risikovurderinger. Det pekes imidlertid på noen kunnskapsutfordringer, blant annet knyttet til eventuell fare for sykdoms-, virus- eller parasittoverføring fra moskusfe til villrein.

Den lille svensk-norske bestanden i grensetraktene øst for Femunden er ikke gjenstand for aktiv norsk forvaltning. Dyrene lever mest på svensk side (Rogen-området) og var mot slutten av 1990-tallet kun på i underkant av ti dyr. Svenske myndigheter har et uttalt ønske om å gjenoppbygge denne bestanden (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2006).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
8 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1947 - 1953
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  10
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Til sammen 21 kalver ble overført fra Grønland til Dovrefjell i årene 1947-1953, men sannsynligvis var bare 10 av disse igjen i august 1953. Dette er utgangspunktet for dagens bestand.

 2. Periode
  1960 - 1960
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  20
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 3. Periode
  1970 - 1970
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  32
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 4. Periode
  1978 - 1978
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  51
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 5. Periode
  1980 - 1980
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  50
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 6. Periode
  1983 - 1983
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  36
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 7. Periode
  1990 - 1990
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  62
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 8. Periode
  2000 - 2000
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  95
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 9. Periode
  2001 - 2001
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  112
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 10. Periode
  2002 - 2002
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  124
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 11. Periode
  2003 - 2003
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  135
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 12. Periode
  2004 - 2004
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  170
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 13. Periode
  2005 - 2005
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  170
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 14. Periode
  2006 - 2006
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  213
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 15. Periode
  2007 - 2007
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  190
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 16. Periode
  2008 - 2008
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  190
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 17. Periode
  2009 - 2009
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  201
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 18. Periode
  2010 - 2010
  Sted
  Dovrefjell
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  226
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Bestandstall (minimumstall) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Moskusfeet har utvilsomt potensiale for stor arealmessig utbredelse i Norge, og utvandringen i 1971 fra Dovrefjell til områdene rundt riksgrensa øst for Femunden viser at selv små grupper kan vandre lange avstander og finne egnet leveområde. Samtidig er dette en art det vil være enkelt å regulere bestandsmessig og hindre nyetableringer av - noe som også er et mål i forvaltningsplanen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Moskusfeet har blitt innført/gjenutsatt til flere områder i Arktis, blant annet Alaska, Vest-Grønland og Sibir. Artens evne til å spre seg videre har vært begrenset.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Wildhagen, Aa. 1949. Om forsøk på innplanting av fremmede pattedyrarter i Norge Fauna 2 (1): 11-17
  • Asbjørnsen, E.J., Sæther, B.-E., Linnell, J.D.C., Engen, S., Andersen, R. & Bretten, T. 2005. Predicting the growth of a small introduced muskox population using population prediction intervals Journal of Animal Ecology 74 (4): 612-618
  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2006. Forvaltningsplan for moskusstammen på Dovrefjell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Rapport 1 - 2006: 33
  • Bevanger, K. 2005. Interaksjoner mellom moskus og villrein. En kunnskapsoversikt NINA Rapport 7 23
  • Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr S. 74-120 i: Tømmerås, B. Å. (red.). Introduksjoner av fremmede organismer til Norge NINA Utredning 62
Naturtyper
 • lavalpin sone

 • mellomalpin sone

Moskusfeet på Dovrefjell er på vinteren hovedsakelig knyttet til områder over tregrensa med lavdominerte rabber med innslag av gress, der vindeksponeringen gjør gresset tilgjengelig. Om våren og sommeren utvides artens arealbruk, da en stor del av bestanden tidlig på våren trekker ned i fjellbjørkeskogen.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  11 - 100