NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Epinotia subsequanagrå vårkveldvikler

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet på noen få lokaliteter der det vokser edelgran. Den forekommer høyst sannsynlig på ytterligere lokaliteter der vertstreet vokser. På grunn av vertstreets begrensede utbredelse, vil heller ikke sommerfuglen få en stor utbredelse i Norge.

Først observert i Norge
Kristiansand, Arendal, Ås - 2000-2009
Første observerte etablering i Norge
Kristiansand, Arendal, Ås - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Utbredt i Europa der edelgran vokser, også der hvor den er innført.

Kom til Norge fra

Sannsynligvis har den spredt seg fra vår naboland.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering

Ikke vurdert som fremmedart i Lopez-Vaamonde et al. (2010)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall individer
  6
  Antall forekomster
  4
  Forekomstareal
  1722
  Utbredelsesområde
  12

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det er sannsynlig at arten kan finnes på ytterligere lokaliteter i Norge der det vokser edelgran. Det er ikke sannsynlig at den kan finnes på steder hvor edelgran ikke vokser.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Razowski, J. 2003. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 2. Olethreutinae
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Arten lever først og fremst på edelgran (Abies alba), men kan også leve på vanlig gran. Alle funn i Norge er gjort i tilknytning til edelgran.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)