NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Epinotia nigricanamørk kveldvikler

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er i Norge påvist lavt antall på et fåtall lokaliteter med vertspalnten edelgran. Arten er lett å overse, og har sannsynligvis flere ukjente forekomster. Artens spredningsmuligheter begrenses av tilgang på vertstreet.

Først observert i Norge
Kristiansand og Arendal - 2000-2009
Første observerte etablering i Norge
Kristiansand og Arendal - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Utbredt i Europa der vertsplanten finnes, også der vertsplanten ikke er naturlig hjemmehørende.

Kom til Norge fra

Sannsynligvis innvandret fra våre naboland, Danmark og Sverige.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering

Ikke vurdert som fremmedart i Lopez-Vaamonde et al. (2010)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  Antall individer
  5
  Antall forekomster
  4
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  8

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten kan forventes å dukke opp på ytterligere lokaliteter der edelgran er plantet. Sommerfuglen er lett å overse, og den er hittil funnet i svært få individer. Ved systematisk søk, vil den sannsynligvis oppdages flere steder.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Razowski, J. 2003. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 2. Olethreutinae
  • Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S., De Prins, J., De Prins, W., Stanislav Gomboc, S., Ivinskis, P., Karsholt, O., Koutroumpas, A., Koutroumpa, F., Laštuvka, Z., Marabuto, E., Olivella, E., Przybylowicz, L., Roques, A., Ryrholm, N., Šefrová, H., Šima, P., Sims, I., Sinev, S., Skule, B., Tomov, R., Zilli, A. & Lees, D. 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. Lepidoptera. Chapter 11. 603-668
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Arten lever på edelgran (Abies alba), en sjelden gang på vanlig gran. Arten har opptrådt som skadedyr i Mellomeuropa. I Norge kun påvist i tilknytning til edelgran.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)