NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oestrus ovissauebrems

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon 4 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på spredning i forbindelse med transport til og fra sommerbeite.

c Naturtypekolonisering

 • Beite og fjøs/løsdrift.

Kriteriedokumentasjon

Sauebrems (Oestrus ovis) har trolig en eurasiatisk opprinnelse. Arten er spredt over hele verden hvor det drives sau- og geitehold, og den er ikke uvanlig i Norge. Sauebrems (Oestrus ovis) påtreffes som voksen på varme steiner og klipper der det finnes sau. Levende larver sprøytes direkte inn i sauens nesebor og kryper videre til nesehulens slimhinner. Her lever de av betennelsesprodukter de selv fremkaller. Sommeren etter vandrer de 3cm lange larvene tilbake til neseborene der de nyses ut og forpupper seg i jorden. Klekkingen skjer rundt midtsommerstid. Som de andre bremseartene tar ikke de voksne individene til seg næring. Arten er etablert i norsk natur og antas og ha stort potensiale for videre spredning dersom forholdene blir god. Den har imidlertid liten kjent eller forventet økologisk effekt. Arten er risikovurdert i kategorien "potensiell høg risiko".

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Trolig eurasiatisk opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Inkludert i Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas et al. 2007).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke uvanlig i Norge, og finnes i de områdene i landet hvor det drives sauehold. Det finnes imidlertid ikke gode data på utbredelse i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er spredt over hele verden hvor det drives sauehold.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
Naturtyper
 • Levende dyr og dyrebo

 • ytre vev av pattedyr

 • indre vev av pattedyr

 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

Sauebrems (Oestrus ovis) påtreffes som voksen på varme steiner og klipper der det finnes sau. Levende larver sprøytes direkte inn i sauens nesebor og kryper videre til nesehulens slimhinner. Her lever de av betennelsesprodukter de selv fremkaller. Sommeren etter vandrer de 3cm lange larvene tilbake til neseborene der de nyses ut og forpupper seg i jorden. Klekkingen skjer rundt midtsommerstid. Som de andre bremseartene tar ikke de voksne individene til seg næring. Sauebrems kan også benytte geit som vertsdyr.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med pattedyr

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100