NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hypoderma lineatumliten kubrems

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på transport av dyr til og fra sommerbeite.

c Naturtypekolonisering

 • Ku på beite og i fjøs/løsdrift.

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge
 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Liten kubrems (Hypoderma lineatum) har sannsynligvis en Eurasiatisk opprinnelse. Arten finnes over hele verden hvor det drives fedrift. Arten var vanlig i Norge frem til midten av 1900-tallet. Det er lite som tyder på at arten vil forsvinne helt fra norsk natur. De voksne fluene er aktive om våren og tidlig sommer. Liten kubrems (Hypoderma lineatum) fester, i likhet med kubrems (Hypoderma bovis) eggene til vertsdyrets hår. Larvene som klekker borer seg gjennom huden og foretar vandringer og søker seg til slutt opp under huden på kuas rygg. Her gjennomborer den huden. Larven kryper ut og forpupper seg i jorden. Det er antatt at arten har stor sjanse for å spre seg i norsk natur dersom den får mulighet til dette. Kubrems har imidlertid ingen kjent forventet effekt på naturtyper og stedegne arter. Arten er riskikovurdert i kategorien "potensiell høy risiko".

Først observert i Norge
Dovre (antageligvis) (Natvig 1937) - 1800-1849
Første observerte etablering i Norge
Trolig samme sted som første observerte lokalitet. - Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Trolig Euasiatisk opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Inkludert i Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas et al. 2007).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er meget sjelden i Norge i dag, men var vanlige frem til midten av 1900-tallet. Det er imidlertid lite som tyder på at arten vil bli utryddet fra norsk natur. Dersom de rette forholdene oppstår vil arten ha få problemer med å etablere store populasjoner i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten finnes over hele verden hvor det drives fedrift.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Natvig, L.R. 1937. Om kubremsene og deres optreden i Norge Norsk Veterinær-Tidsskrift Særtrykk nr. 5-6-7-8-9-10 1937
  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
Naturtyper
 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • Organisk jord

 • Levende dyr og dyrebo

 • ytre vev av pattedyr

 • indre vev av pattedyr

Liten kubrems (Hypoderma lineatum) fester, i likhet med kubrems (Hypoderma bovis) eggene til vertsdyrets hår. Larvene som klekker borer seg gjennom huden og foretar vandringer og søker seg til slutt opp under huden på kuas rygg. Her gjennomborer den huden. Larven kryper ut og forpupper seg i jorden.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med pattedyr

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100