NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hypoderma boviskubrems

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert
Først observert i Norge
Søndmør (Sundmøre) - -1800
Første observerte etablering i Norge
Trolig samme sted som første observerte lokalitet. - Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Sannsynligvis en Euasiatisk opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Angitt som "fremmed art " i Norge på Norsk Svarteliste 2007.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 1936
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I årene ca. 1875 til ca. 1920 var arten alminnelig i "hele" Sør-Norge til midtre Nordland. I Nord-Norge forekommer arten ikke. Arten gikk kraftig tilbake frem til 1936 (Natvig 1936) og hadde da hovedutbredelse spesielt i to strøk av landt, nemlig det sørvestlige Norge (et område fra det vestlige Vest-Agder, gjennom Bykle i Aust-Agder over store deler av Rogaland og i de sørligere delene av Hordaland) samt i de sentrale delene av Sør-Norge (fra de nordlige deler av Buskerud i sør til de ytre deler av Møre i nord. Mot øst strekker dette område seg til Folldal (Hedmark), og mot vest går det til de indre deler av Sognefjorden. I de øvrige fylker opptredde flua spredt og sjelden, og særlig over store strekninger av Østlandet er den helt forsvunnet. De nordligste funn i 1936 var Verran og Mosvik i Nord-Trøndelag. I dag er arten sjelden, men kan påtreffes i sentrale deler av Sør-Norge og på Sørvestlandet. Det er lite som tyder på at arten vil forsvinne helt fra norsk natur.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er spredt over hele verden hvor det drives husdyrhold med kyr.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Natvig, L.R. 1937. Om kubremsene og deres optreden i Norge Norsk Veterinær-Tidsskrift Særtrykk nr. 5-6-7-8-9-10 1937
  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
Naturtyper
 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • Levende dyr og dyrebo

 • ytre vev av pattedyr

 • indre vev av pattedyr

 • Organisk jord

De voksne fluene er aktive om våren og tidlig sommer. Hvert hunnindivid legger omtrent 600 egg på hårene til et dyrs bein, mage og sider. Eggene, som nesten ikke er synlige, klekker i løpet av to til sju dager og larvene penetrerer dyrets hud og begynner å bevege seg gjennom kroppen mot baken av dyret, hvor den kommer fram etter sju til ni måneder. Her forblir de i ca. to måneder til de er fullt utviklet, og fargen har endret seg fra kvit til mørk brun eller svart. Larven slipper seg så ned på bakken hvor den forpupper seg. Voksne fluer klekker etter en til to måneder.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med pattedyr

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100