NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hydrotaea aenescens

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Da det ikke finnes gode data for bestandsstørrelser i Norge, er det gjort et kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

c Naturtypekolonisering

 • Arten er knyttet til åtsel og husflue. Det er trolig at arten vil kunne etablere seg i en rekke forskjellige habitater.

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Hydrotaea aenescens har sin naturlige opprinnelse i neotropiske og nearktiske områder. Arten har spredt seg til store deler av Europa, også til Norge. Arten er knyttet til åtsel og husflue. Det er trolig at arten vil kunne etablere seg i en rekke forskjellige habitater. I Norge er arten observert på søppelfyllingen og i tilknytning til urbane strøk. Ellers i Europa har arten også blitt observert langt utenfor urbane strøk, noe som sannsynligvis også vil være tilfellet i Norge. Arten er antatt å ha ingen kjent effekt på stedegne arter, og moderat sjanse for etablering og spredning i Norge. Arten er vurdert i kategori "lav risiko".

Først observert i Norge
Stavanger og Bergen - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Trolig samme steder. - Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Amerika Sør og Mellom

Arten har sin naturlige utbredelse i Amerika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er ført opp som fremmed art for Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten har spredt seg raskt i Europa, og det er sannsynlig at det samme er tilfellet i Norge. Trolig er mørketallet høyt, men på grunn av få undersøkelser er dette ikke avdekket.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har sin opprinnelse i Neotropiske og Nearktiske områder. Arten har spredt seg til Europa hvor den har etablert seg i en rekke områder.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Vikhrev, N. 2008. New data on the distribution and biology of the invasive species Hydrotaea aenescens (Wiedemann, 1830) (Diptera, Muscidae) ZooKeys 4: 47-53
  • Rognes, K. 1982. Fauna norvegica 29: 40-44
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

 • Kulturmarkseng

  Fremtidig

 • Dødt animalsk materiale

 • åtsel

 • Levende dyr og dyrebo

 • tovinger

 • Konstruert fastmark

 • Massedeponier

Hydrotaea aenescens er predator på husflua (Musca domestica). De fleste funnene i Norge er gjort på søppelfyllinger eller i urbane strøk.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei