NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Haematobosca stimulanshøststikkflue

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vi har ikke gode nok data til å kunne anslå nåværende bestandsstørrelse korrekt.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Basert på et kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 3
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er antatt at arten kan spres over store distanser ved transport til og fra beite.

c Naturtypekolonisering

 • Kulturmark.

Kriteriedokumentasjon

Høststikkflue (Haematobosca stimulans) er en art i familien møkkfluer (Muscidae). Arten finnes over store deler av verden, der det drives husdyrhold. Arten kan forekomme i stort antall og kan være en plage for både husdyr og mennesker. Det er antatt at arten har stor mulighet for videre spredning og etablering i Norge. Den har imidlertid liten effekt på naturtyper og stedegne arter. Arten er risikovurdert i kategorien "potensiell høy risiko".

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Arten står oppført som fremmed art for Norge i Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas et al. 2007).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vi vet lite om artens spredningshistorikk i Norge. Den forekommer der det drives fedrift.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten finnes over store deler av verden hvor det drives fedrift.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

  • Aktuell bruksintensitet
  • Aktuell bruksform
  • beite
 • Levende dyr og dyrebo

Flua kan forekomme i stort antall og være til plage får både husdyr og mennesker.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100