NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Melophagus ovinussauelusflue

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag. Beregnet 10% infiserte dyr i 5% av antall besetninger i Norge (ca. 2 mill sau).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten synes å være vel etablert i Norge, og eksisterende bekjempning synes for tiden ikke å kunne utrydde arten i norske sauebesetninger.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på forflytning av husdyr fra beite til fjøs

c Naturtypekolonisering

 • Sau på beite og i fjøs

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

En art som i Norge er dokumentert fra 1877, men som sannsynligvis har vært her tidligere. Arten forekommer der det drives sauehold i Norge, og selv om det finnes effektive behandlingsmetoder, må man regne med at arten vil fortsette å gjøre dette i tiden fremover. Arten vurderes å ha stor sjans for videre etablering i Norge.

Først observert i Norge
Oslo, Sarpsborg, Odalen (Siebke 1877) - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sannsynligvis en Euasiatisk opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Inkludert i Norsk Svarteliste 2007.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten forekommer der det drives sauehold i Norge, og selv om det finnes effektive behandlingsmetoder, må man regne med at arten vil fortsette å gjøre dette i tiden fremover. De første dokumenterte forekomstene av arten ble publisert i 1877 (Siebke 1877), men det er ikke gjort systematiske registreringer av artens forekomst i Norge frem til i dag.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten finnes over hele Norden, og er opprinnelig en palearktisk art, men er nå spredt til alle kontinenter hvor det drives sauehold.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Siebke, H. 1877. Enumeratio Insectorum Norvegicorum, Fasciculum IV. Broegger, Oslo.
Naturtyper
 • ytre vev av pattedyr

 • boreale og alpine områder

 • Bioklimatiske seksjoner

 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100